Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miejskiej Łeba działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W dniu 01 lutego 2018 r. Zarządzeniem Nr 30/2018 Burmistrza Miasta Łeby powołany został Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miejskiej Łeba. W skład Zespołu wchodzi 11 osób. Są to przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz osoby zaangażowane w kształtowanie lokalnej polityki w tym zakresie.

 • Honorata Urbańczyk - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego (przedstawiciel MOPS)

 • Grażyna Gałązka - (przedstawiciel MOPS)

 • Grażyna Rulewska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Łebie ,

 • Żaneta Jasińska – przedstawiciel MOPS Łeba,

 • Marek Lacher – przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łebie,

 • Marta Kajnowska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Łebie ,

 • Piotr Pobłocki – przedstawiciel Komisariatu Policji w Łebie,

 • Waldemar Kupicz – przedstawiciel Komisariatu Policji w Łebie,

 • Beata Grzymkowska – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Lęborku,

 • Tomasz Dołotko – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Lęborku

 • Barbara Andrzejak – przedstawiciel UM w Łebie

 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (art. 9b.ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie -Dz. U. z 2015r. poz. 1390 ):

 

Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

 • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach, i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Kontakt do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego:

Honorata Urbańczyk 59 866 43 03 .

 

Czym jest przemoc?

Przemoc to intencjonalne działanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienie i szkody.

 

O przemocy możemy mówić, gdy zostaną spełnione poniższe warunki:

 1. intencjonalne (celowe, świadome) działanie

 2. jedna osoba ma znaczną przewagę na drugą

 3. działanie jednej osoby narusza godność, prawa, powoduje cierpienie i szkody fizyczno - psychiczne drugiej osoby

 

Pamiętaj, że nikt nie ma prawa Cię bić, ani w żaden inny sposób krzywdzić! Przemoc jest przestępstwem jak każde inne!

 

pobierz w formacie pdf