W związku z decyzją Burmistrza Miasta Łeba, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie jest nieczynny dla petentów do odwołania.

W dniu, 01.10.2020 podjęto decyzję o zamknięciu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie praca Urzędu zostaje w pełni zawieszona. Pracownicy pracują w trybie zdalnym do odwołania!

Prosimy o załatwianie spraw mailowo na adres mopsleba@onet.pl. Interesanci przyjmowani będą tylko w nagłych przypadkach po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie (59 306 71 60)

O wszelkich zmianach dotyczących sytuacji związanej z koronawirusem w Łebie, jak i o zmianach dotyczących funkcjonowania pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie będziemy Państwa informować na bieżąco!

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy!

W dniu 01 lutego 2018 r. Zarządzeniem Nr 30/2018 Burmistrza Miasta Łeby powołany został Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miejskiej Łeba. W skład Zespołu wchodzi 11 osób. Są to przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz osoby zaangażowane w kształtowanie lokalnej polityki w tym zakresie.

 • Honorata Urbańczyk - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego (przedstawiciel MOPS)

 • Grażyna Gałązka - (przedstawiciel MOPS)

 • Grażyna Braun Rulewska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Łebie ,

 • Żaneta Mazur – przedstawiciel MOPS Łeba,

 • Marek Lacher – przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łebie,

 • Marta Kajnowska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Łebie ,

 • Piotr Pobłocki – przedstawiciel Komisariatu Policji w Łebie,

 • Waldemar Kupicz – przedstawiciel Komisariatu Policji w Łebie,

 • Beata Tarnawska – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Lęborku,

 • Tomasz Dołotko – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Lęborku

 •  Elżbieta Stachewicz – przedstawiciel NZOZ „Ewa – med” w Łebie

 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (art. 9b.ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie -Dz. U. z 2015r. poz. 1390 ):

 

Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

 • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach, i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Kontakt do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego: Honorata Urbańczyk 59 866 43 03.


 

Czym jest przemoc?

Przemoc to intencjonalne działanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienie i szkody.

 

O przemocy możemy mówić, gdy zostaną spełnione poniższe warunki:

 1. intencjonalne (celowe, świadome) działanie

 2. jedna osoba ma znaczną przewagę na drugą

 3. działanie jednej osoby narusza godność, prawa, powoduje cierpienie i szkody fizyczno - psychiczne drugiej osoby

 

Pamiętaj, że nikt nie ma prawa Cię bić, ani w żaden inny sposób krzywdzić! Przemoc jest przestępstwem jak każde inne!


 

Zadania Zespołu

 1. Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.

 2. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Bytów.

 3. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

 4. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

 5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

 

Zadania grup roboczych

 1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.

 2. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.

 3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 4. Informowanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o efektach działań grup roboczych

 

Pobierz w formacie pdf