W związku z decyzją Burmistrza Miasta Łeba, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie jest nieczynny dla petentów do odwołania.

W dniu, 01.10.2020 podjęto decyzję o zamknięciu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie praca Urzędu zostaje w pełni zawieszona. Pracownicy pracują w trybie zdalnym do odwołania!

Prosimy o załatwianie spraw mailowo na adres mopsleba@onet.pl. Interesanci przyjmowani będą tylko w nagłych przypadkach po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie (59 306 71 60)

O wszelkich zmianach dotyczących sytuacji związanej z koronawirusem w Łebie, jak i o zmianach dotyczących funkcjonowania pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie będziemy Państwa informować na bieżąco!

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy!

INFORMACJA

DLA RODZIN CHCĄCYCH WESPRZEĆ RODZINY

PRZEŻYWAJĄCE TRUDNOŚCI W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI


 

Działania rodzin wspierających określa art. 29 - 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zmianami)


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.


Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.


Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in.:

  •  organizowania czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
  •  wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
  •  pomocy dzieciom w nauce,
  •  udzielania wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego,
  •  udzielania rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych.

 

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.


Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.


Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.


Aby zostać rodziną wspierającą należy:

  1. złożyć wniosek w tej sprawie w MOPS w Łebie (wzór w załączeniu);
  2. wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MOPS w Łebie;
  3. uzyskać pozytywną opinię kierownika ośrodka pomocy społecznej;
  4. podpisać umowę która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

 

Informacja dla rodzin chcących wesprzeć rodzin przeżywające trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci (pdf)

Wniosek kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji rodziny wspierającej (pdf)