Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie informuje, iż w rozpoczyna nabór zgłoszeń do Programu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”. Program będzie realizowany od stycznia 2024 r. do końca grudnia 2024 r. Zgłoszenia w formie wypełnionych załączników (poniżej ogłoszenia) wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie, ul. Kościuszki 90A. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie, ul. Kościuszki 90A, nr tel. 59 306 71 60, w godzinach pracy Ośrodka tj. 7:00-15:00.

Liczba miejsc ograniczona

UWAGA!!! Złożenie dokumentów, nie oznacza pozytywnego rozpatrzenia i przyznania usług asystencji. Z uwagi na ograniczoną pulę środków finansowych na realizację Programu, , wnioski będą rozpatrywane indywidualnie w kontekście sytuacji osoby niepełnosprawnej, tj. skali niepełnosprawności, samodzielności osoby, możliwości pomocy ze strony rodziny lub instytucji.

Wsparcie adresowane jest do mieszkańców Gminy Łeba:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osób z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:

 • znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Usługi w ramach Programu są bezpłatne i polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

 • wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

 • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

 • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem, korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Asystent wspiera osobę z niepełnosprawnością w realizacji jej celów, ale jej nie wyręcza. Wszystkie wykonywane czynności są realizowane przy udziale uczestnika, zatem asystent nie może samodzielnie robić dla niego zakupów, załatwiać za niego spraw urzędowych, przywozić mu obiadów itp. Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby z niepełnosprawnością, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby z niepełnosprawnością.

Asystentem mogą zostać osoby:

 • posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

 • wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego;

Asystentem nie może zostać:

 • osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu;

 • osoby będące członkami rodziny – na potrzeby Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych (rodziców/dziadków/pradziadków oraz dzieci/wnuki/prawnuki), małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem;

 • opiekunowie prawni.

 

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Programu proszone są o złożenie poniżej umieszczonych dokumentów oraz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i dostarczenie ich do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie. 

 

 

 Informacje o przyjmowaniu zgłoszeń do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024"  

 Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  

 Klauzula RODO  

 Załącznik nr 7 do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - karta zgłoszenia do programu  

 Załącznik nr 8 do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - karta zakresu czynności 

 Załącznik nr 15 do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - klauzula RODO