dodatek węglowyDodatek węglowy. Jak, gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Gospodarstwa domowe, ogrzewane węglem kamiennym, mogą uzyskać 3 tys. zł. dodatku węglowego. Wnioski można składać osobiście lub przez Internet do 30 listopada 2022 r. W Łebie wnioski o dodatek węglowy będzie obsługiwał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie

 

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Z dodatku węglowego mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego.

 

 

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
 

Ważne!

Świadczenie nie przysługuje gospodarstwom domowym, które skorzystały z wsparcia, przewidzianego w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

 

W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek węglowy?

Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych i jest on przyznawany jednorazowo.

 

Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek węglowy?

Wnioski można składać:

• elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP - jako pismo ogólne do urzędu.

• papierowo w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łebie

• pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie ul. Tadeusza Kościuszki 90A, 84-360 Łeba.
 

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

 

Formularz wniosku oraz szczegółowe informacje

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego?

Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące dodatku węglowego są publikowane na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie mopsleba.pl
 

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać od dnia 18.08.2022 r. do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożony po dniu 30.11.2022 r. - pozostawia się bez rozpoznania.

 

Dodatek węglowy - informacje (pdf)

Dodatek węglowy - informacje (doc)

Dodatek węglowy - wniosek (pdf)

Dodatek węglowy - wniosek (doc)

Dodatek węglowy - klauzula RODO (pdf)

Dodatek węglowy - klauzula RODO (doc)

 

Zobacz również na