Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.


Obowiązująca od 1 stycznia 2012r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła wiele rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Jedną z tych form pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężaniu tych problemów.


Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego szeroko rozumianego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
Rodzinę wspierającą ustanawia burmistrz właściwy ze względu zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.


Rodzina wspierająca nie wyręcza, lecz aktywnie pomaga w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Pomoc może dotyczyć doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych itp.


Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadają wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci i tworzeniu dla niej siatki wsparcia społecznego. Należy przy tym pamiętać, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia a jedynie zwrot kosztów udzielanej pomocy.


Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego potrzebują.
Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji.


Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie umotywowanego wniosku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łebie ul. Kościuszki 90A.


Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów
jest ważne do odwołania

 

Ogłoszenie o naborze – rodziny wspierające