Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miasta i Burmistrza Miasta Łeba. Do zadań tych należy w szczególności:

 1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych i innych.

 2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.

 3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.

 4. Praca socjalna.

 5. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych.

 6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i okresowych w oparciu o ustawę o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

 7. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.


    Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu wszystkich działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie upoważniony jest Kierownik MOPS. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.