Uchwała nr II/12/2006
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 06 grudnia 2006 r.

 

w sprawie ustalenia stawki za 1 godzinę usługi opiekuńczej.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.)
 
u c h w a l a się , co następuje:

 

§ 1


1. Ustala się wysokość stawki za 1 godzinę usługi opiekuńczej na kwotę 9,70 zł (słownie: Dziewięć złotych 70/100),
2. Ustala się wysokość stawki za 1 godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej na kwotę 9.70 zł (słownie: Dziewięć złotych 70/100).

§ 2


Traci moc uchwała nr 119/XVI/2004 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 godzinę usługi opiekuńczej.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łeby.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01 stycznia 2007 r.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łebie
Jan Kużel