Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego i kościerskiego do udziału w projekcie „DOTACJE NA START”.

CELEM PROJEKTU jest wsparcie osób młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy).

W RAMACH PROJEKTU MOŻNA SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA SZKOLENIOWO – DORADCZEGO I FINANSOWEGO DO 45 TYS. ZŁ. umożliwiającego otwarcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Wsparcie oferowane w ramach projektu będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego z uczestników.

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż realizuje projekt Programu Specjalnego pn. „Wyrównać szanse” finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem skierowany do osób bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym, posiadających wykształcenie i kwalifikacje nieadekwatne do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy w szczególności osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym.Okres realizacji Programu: 01 luty 2020 – 31 grudzień 2020
Budżet Programu: 45 000,00 zł

 

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy pozostające w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan”.Realizacja programu: styczeń 2020 – grudzień 2020
Pozyskana kwota dofinansowania: 164 000,00 zł

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2019

Pomoc żywnościowa - plakat 1

Pomoc żywnościowa - plakat 1

Pomoc żywnościowa - plakat 2

Pomoc żywnościowa - plakat 1

Opis podprogramu 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż wciąż dysponuje środkami rezerwy Funduszu Pracy pozostającymi w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu skierowanego do bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych – projekt pn. „Aktywny rodzic”.