Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na jedno dziecko lub na pierwsze
i kolejne dzieci rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Wnioski złożone w terminie do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 roku, skutkować będą wypłatą świadczenia od 01 kwietnia 2016r.

Świadczenie wychowawcze:

 1. celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych
  z wychowywaniem dziecka, w tym opieki nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych.

 2. matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

 3. świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa w pkt 2, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko
w rodzinie:

 1. w przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub
  w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 2. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny
  w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł.

 3. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200 zł.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymania albo
  w pieczy zastępczej;

 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na okres:

1) od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne okresy będą przyjmowane od dnia1 sierpnia danego roku – z wyjątkiem roku 2016, gdzie prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku.

2) prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio:

a) urodzenia się dziecka,

b) objęcia dziecka opieką lub

c) przysposobienia dziecka.

3) w razie utraty dochodu prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczenia wychowawczego, świadczenie nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został osiągnięty.

 

Do wniosku dołącza się odpowiednio:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
  o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny;

 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom
  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

a) wysokości dochodu,

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

 1. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

 

Dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość nie dołącza się do wniosku,
w przypadku gdy osoba, nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia  wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

W przypadku gdy osoba, pobierająca świadczenie wychowawcze, marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.

Informator dotyczący programu 500+.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.