Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł.

Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł.

Jeżeli dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

   1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

 

   2) opiekunowi faktycznemu dziecka.

 

   3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się).


Zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

   - 18 roku życia,

 

   - nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

 

   - 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


Zasiłek nie przysługuje jeśłi:

   1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim

 

   2) dziecko zostało umieszczone umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.

 

   3) dziecko lub osoba ucząca się jest upraniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.


Zasiłek rodzinny nie przysługuje również jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba, że:

   1) drugi z rodziców dziecka nie żyje

 

   2) ojciec dziecka jest nieznany.

 

   3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugie z rodziców dziecka zostało oddalone.

 

   4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.


Od 1 wrzesnia 2006 r. do 31 sierpnia 2007.r wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

   1)

48,00 z

  ł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
   2)

64,00 zł

  na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
   3)

68,00 zł

  na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

  Pobierz wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
oraz dodatków do zasiłku rodzinnego pobierz>>

 

 

 


DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO czytaj więcej>>